Shauna Mangan CBRE
Shauna Mangan Surveyor, Advisory & Transaction Services Dubai