Shauna Mangan CBRE
Shauna Mangan Senior Surveyor, Advisory & Transaction Services Dubai