Samih Hachem CBRE
Samih Hachem Senior Surveyor, Advisory & Transaction Services Abu Dhabi