Samih-Hachem-2022
Samih Hachem Senior Surveyor, Advisory & Transaction Abu Dhabi