Profile Image - Samih Hachem

Samih Hachem

Senior Surveyor, Advisory & Transaction Services
Dubai
+971 52 573 3692